Benzodiazepiny, z‑hypnotika a kojení

Nová životní role a obtížná adaptace na ni, změny v denním rytmu, spánkový deficit po porodu, s tím vším i dalšími faktory souvisí vyšší prevalence úzkostných poruch u žen v tomto období.

Nadměrná úzkost a nespavost může ovlivnit schopnost ženy poskytnout dítěti kvalitní péči, a utrpět může následně i kvalita vazby matka-dítě. V krajních případech musí ženy po porodu sáhnout i po medikaci benzodiazepiny nebo z-hypnotiky v závislosti na povaze problému.

Benzodiazepiny a z-hypnotika jsou vysoce účinné látky s anxiolytickým, sedativním, myorelaxačním a hypnotickým účinkem. Pro své tlumivé účinky představují rychlou volbu v počátku léčby úzkostných poruch a nespavosti. Některá anxiolytika přecházejí do mateřského mléka a mohou vést k nadměrné sedaci novorozence. Užívání anxiolytik a kojení se nemusí ale vždy vylučovat. Důležité je zohlednit negativní dopad jednotlivých anxiolytik na dítě a zvolit takové, které je k jeho vývoji a zdraví nejšetrnější.

V roce 2021 bylo publikováno nové hodnocení bezpečnosti psychofarmak, které shrnuje výsledky ze studií publikovaných v letech 1995 – 2017 (1).

Bezpečnostní skóry a profil benzodiazepinů užívaných při kojení

Benzodiazepiny A B C D E F Celkem bodů
Midazolam 1,5 2,0 0 1,0 2,0 1,0 7,5
Lorazepam 2,0 1,0 0 0 2,0 1,0 6,0
Alprazolam 1,5 1,5 0,5 1,0 1,0 0 5,5
Diazepam 1,5 1,0 0 1,0 1,0 0 4,5
Clonazepam 1,5 1,5 0 1,0 0,5 0 4,5
Oxazepam 0,5 2,0 0 0 0,5 0,5 3,5

Bezpečnostní skóry a profil z‑hypnotik užívaných při kojení

Z-hypnotikum A B C D E F Celkem bodů
Zopiklon 1,0 2,0 0 0 2,0 1,0 6,0
Zaleplon 0,5 2,0 0 0 0 0 2,5
Zolpidem 0,5 0 0 0 0 0 0,5

Z hodnocení bezpečnosti jednotlivých benzodiazepinů vyšel nejlépe midazolam. Malé množství midazolamu vyloučené do mateřského mléka nemá žádné nepříznivé dopady na většinu novorozenců. Ve studii sledující účinky matkou užívaného midazolamu na dítě během kojení neuvedla žádná z žen, že by zpozorovala u dítěte známky sedace.

Zopiklon, hypnotikum, které v hodnocení bezpečnosti z-hypnotik vyšlo nejlépe, se užívá k léčbě insomnie. Do mateřského mléka je vylučován v klinicky nesignifikantním množství. Přesto může nadužívání u dětí působit závislost a následně i při rychlém vysazení abstinenční příznaky. Při užívání zopiklonu během kojení je matkám doporučeno sledovat u dítěte známky sedace nebo ztráty apetitu.

!!! POZOR!!! Expozice dítěte cestou mateřského mléka záleží na dávce a četnosti užívání benzodiazepinů nebo z-hypnotik. Pokud se jedná o ojedinělé užití, rizika jsou malá až zanedbatelná. Pokud žena užívá tyto medikamenty pravidelně, je vhodné volit jiné léky například ze skupiny antidepresiv.

Hodnotící systém se skládá z 6 parametrů (viz Skórovací systém) a psychofarmaka jsou dle tohoto systému hodnocena na škále 0–10 bodů, kde nula odpovídá nejnižší bezpečnosti a deset bodů nejvyšší bezpečnosti (viz Slovní hodnocení celkového skóru).

Skórovací systém bezpečnosti psychofarmak při kojení

A. Celkový počet dětí exponovaných psychofarmaku cestou mateřského mléka

 • 0 bodů: data nejsou dostupná
 • 0,5 bodu: ≤ 5
 • 1 bod: 6 – 15
 • 2 body: 51 – 100
 • 2,5 bodu: 101 – 200
 • 3 body: > 200

B. Maximální popsaná relativní dávka psychofarmaka u kojence

 • 0 bodů: data nejsou dostupná nebo > 25% dávky ženy
 • 0,5 bodu: 10,1 % – 25,0 % dávky ženy
 • 1 bod: 6,1 % -10,0 % dávky ženy
 • 1,5 bodu: 2,1 % – 6,0 % dávky ženy
 • 2 body: 0 % - 2,0 % dávky ženy

C. Velikost souboru pro výpočet relativní dávky psychofarmaka u kojence

 • 0 bodů: data nejsou dostupná
 • 0,5 bodu: 6 – 15
 • 1 bod: ≥ 15

D. Plazmatické hladiny psychofarmaka u kojence

 • 0 bodů: data nejsou dostupná nebo bylo psychofarmakum detekované u všech kojenců jemu vystavených
 • 0,5 bodu: hladina psychofarmaka byla pod detekčním limitem u ≤ 50 % kojenců
 • 1 bod: hladina psychofarmaka byla pod detekčním limitem u > 50 % kojenců

E. Výskyt jakéhokoliv nežádoucího účinku u kojence

 • 0 bodů: data nejsou dostupná nebo u > 25 % kojenců
 • 0,5 bodu: data jsou limitována (celkový počet exponovaných kojenců < 10), ale bez výskytu nežádoucího účinku nebo 15,1 % - 25 %
 • 1 bod: výskyt u 5,1 % - 15 % kojenců
 • 2 body: výskyt nepopsán nebo popsán u ≤ 2 % kojenců

F. Výskyt závažného nežádoucího účinku u kojence vyžadujícího intervenci

 • 0 bodů: data nejsou dostupná nebo popsán závažný nežádoucí účinek u kojence
 • 0,5 bodů: data jsou limitována (celkový počet exponovaných kojenců < 10), ale bez výskytu nežádoucího účinku
 • 1 bod: výskyt nebyl popsán

Slovní hodnocení celkového skóre

 • 8,6 – 10, 0 bodů:
  • Psychofarmaka dosahující tohoto skóru mají velmi dobrý bezpečnostní profil při kojení. Riziko nežádoucích účinků u kojence je nízké. Tato psychofarmaka jsou silně považovaná za slučitelné s kojením.
 • 7,1 – 8,5 bodů:
  • Psychofarmaka dosahující tohoto skóru mají dobrý bezpečnostní profil při kojení. Riziko nežádoucích účinků u kojence je nízké. Tato psychofarmaka jsou považovaná za slučitelné s kojením.
 • 5,1 – 7,0 bodů:
  • Psychofarmaka dosahující tohoto skóru mají středně dobrý bezpečnostní profil při kojení. Riziko nežádoucích účinků je střední, ale nejsou očekávány závažné nežádoucí účinky. Tyto léky je možné po vyhodnocení rizik užívat v kojení.
 • 3,1 – 5,0 bodů:
  • Psychofarmaka dosahující tohoto skóru mají nízký bezpečnostní profil při kojení. U těchto léků byly popsány relativně často nežádoucí účinky u kojenců, nebo o nich nemáme data. Užívání těchto psychofarmak v kojení je možné, ale s opatrností. Psychofarmaka z této kategorie by měla být užívána, jen pokud není dostupná bezpečnější volba a jejich případný benefit převyšuje rizika.
 • ≤ 3 body:
  • Psychofarmaka z této skupiny mají velmi nízký bezpečnostní profil při kojení. U těchto léků nemáme dostatek dat o bezpečnosti, nebo byly popsány velké expozice léku kojenci, a/nebo častý výskyt nežádoucích účinků. Užívání těchto léků během kojení není doporučováno.

Upozornění: Informace zde prezentované nejsou míněny jako náhrada za odborný úsudek ošetřujícího lékaře / lékařky. Doporučení ohledně těhotenství a kojení týkající se vaší konkrétní situace byste měli konzultovat se svým poskytovatelem zdravotní péče. Nezaručujeme ani nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací na této stránce.

Literatura:

 1. Uguz F. A New Safety Scoring System for the Use of Psychotropic Drugs During Lactation. Am J Ther. 2021 Jan-Feb 01;28(1):e118-e126.

Autoři:

MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
3. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

MUDr. Jan Hanka

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
3. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Mgr. et Bc. Anna Horáková

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Jazyková korektura:

Bc. Kristýna Hrdličková

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Nabízíme další témata, která by vás mohla zajímat. Kam dále pokračovat?