Depresivní porucha a těhotenství

Prevalence depresivní epizody v těhotenství je 12,7 % (95 % interval spolehlivosti: 7,1–20,4), incidence pak 7,5 % (95 % interval spolehlivosti: 3,8–14,2) (1). V prvním trimestru těhotenství je riziko deprese relativně nižší, roste však směrem k porodu a zejména v poporodním období. 

Depresivní epizoda v těhotenství je dle výsledků dvou metaanalýz zkoumajících vztah mezi prenatální depresí a průběhem těhotenství asociována se zvýšeným rizikem předčasného porodu před dokončeným 37. gestačním týdnem (2, 3). Grigoriadis se spolupracovníky (2) uvádí, že studie, které statisticky kontrolovaly výsledky na faktory kouření a užívání antidepresiv v těhotenství, ukázaly na nižší a nesignifikantní relativní riziko pro předčasný porod (OR 1,37; 95% IS: 1,04–1,81). Autoři druhé metaanalýzy v závěrech uvádějí, že relativní riziko předčasného porodu u žen léčených i neléčených antidepresivy bylo přibližně stejné (RR 1,13; 95% CI 1,06–1,21) (3). Důležitým poznatkem je, že riziko pro předčasný porod rostlo zároveň se závažností depresivní epizody.

U plodu matky s neléčenou depresí pozorujeme zvýšenou motorickou aktivitu, změny ve variabilitě srdeční frekvence a změny v metylaci DNA (4). U novorozenců exponovaných neléčené depresi byly nalezeny zvýšené hladiny kortizolu a noradrenalinu spolu se zvýšenou asymetrií na EEG (4).

Mezi další potenciální rizika pro plod, která doprovází neléčenou depresivní poruchu u těhotných, patří zvýšená konzumace alkoholu a tabáku, suicidální a sebepoškozující jednání, nedostatečná výživa, špatná adherence s prenatální péčí a snížená schopnost starat se o novorozence (5). V přehledovém článku 37 studií bylo nalezeno vyšší riziko spontánních potratů a porodních komplikací u žen s neléčenou depresí než u nedepresivních žen (6).

Mezi základní léčebné modality deprese v těhotenství patří psychoterapie a farmakoterapie antidepresivy. Mezi podpůrnou péči lze počítat i peer podporu proškolených žen, které si samy prošly depresí v těhotenství (www.usmevmamy.cz), nebo využití mobilních aplikací s psychoterapeutickými prvky (www.kogito.cz))

Upozornění: Informace zde prezentované nejsou míněny jako náhrada za odborný úsudek ošetřujícího lékaře / lékařky. Doporučení ohledně těhotenství a kojení týkající se vaší konkrétní situace byste měli konzultovat se svým poskytovatelem zdravotní péče. Nezaručujeme ani nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací na této stránce.

Literatura:

  1. Gavin NI, Gaynes BN, Lohr KN, et al. Perinatal depression: a systematic review of prevalence and incidence. Obstet Gynecol. 2005; 1071–1083
  2. Grigoriadis S, VonderPorten EH, Mamisashvili L, et al. The impact of maternal during pregnancy on perinatal outcomes: a systematic review and meta-analysis. J Clin Psychiat-ry. 2013a; 74: e321–341.
  3. Grote NK, Bridge JA, Gavin AR, et al. A meta-analysis of de-pression during pregnancy and the risk of preterm birth, low birth weightm and intrauterine growth restriction. Arch Gen Psychiatry. 2010; 67: 1012–1024.7.
  4. Gentile S. Untreated depression during pregnancy: short- and long-term eff ects in off spring. A systematic review. Neu-roscience. 2017; 342: 154: 166.
  5. Hanka J, Sebela A, Mohr P. Psychofarmaka v těhotenství: aktuální poznatky 2017. Psychiatrie. 2017; 21: 99–106
  6. Bonari L, Pinto N, Ahn E, et al. Perinatal risks of untreated depression during pregnancy Can J Psychiatry 2004; 49: 726–735.

Autoři:

MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
3. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

MUDr. Jan Hanka

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
3. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Mgr. et Bc. Anna Horáková

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Jazyková korektura:

Bc. Kristýna Hrdličková

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Nabízíme další témata, která by vás mohla zajímat. Kam dále pokračovat?