Bipolární porucha a těhotenství

Bipolární afektivní porucha (BAP) je chronické onemocnění charakteristické střídáním depresivních a hypomanických či manických epizod s prevalencí pohybující se mezi 1–3 % (1).

Přibližně u jedné čtvrtiny těhotných žen se stabilizovanou BAP dojde během těhotenství k relapsu onemocnění. Nejčastěji kvůli samovolnému vysazení medikace (2). Těhotenství samotné však není považováno za rizikový faktor pro nový rozvoj BAP (3).

Zvýšené riziko předčasného porodu (před 37. gestačním týdnem) u žen s BAP bylo prokázáno ve čtyřech velkých populačních studiích. McCabe et al. (2007) popsali nárůst šance výskytu předčasného porodu (odds ratio, OR = 1,4; 95% CI = 1,2–1,6) ve skupině 5 618 žen s afektivní psychózou v porovnání s 46 246 kontrolami. Riziko zůstalo statisticky signifikantně zvýšené i po započtení vlivu kouření, věku matky a komorbidní hypertenzní nemoci. Riziko se téměř zdvojnásobilo (OR = 2,7; 95% CI = 1,7–4,2) v případě, že u ženy došlo k relapsu afektivní epizody během těhotenství. Limitací této studie je však absence informací o případné farmakoterapii během těhotenství a heterogenita souboru, který zahrnul i ženy s jinou diagnózou než BAP (4).

Ve studii založené na datech z taiwanského zdravotnického registru, studující 337 těhotných s BAP a více než 50 000 kontrol, bylo předčasně narozeno 14,6 % vs. 6,9 % dětí (kontrolované OR = 2,1; 95% CI = 1,5–2,8), avšak i v této studii chybí data o konzumaci farmakologické léčby (5).

Nárůst relativního rizika předčasného porodu (kontrolované OR = 1,9; 95% CI = 1,7–2,3) byl popsán i u skupiny 1 859 žen, které byly 5 let před sledovaným těhotenstvím hospitalizovány pro BAP, v porovnání s 432 358 žen bez duševního onemocnění. Síla této studie spočívá ve velkém počtu kontrolovaných faktorů, mezi něž patřil například diabetes mellitus, hypertenze, trombo-embolická nemoc a kouření v těhotenství (10).

Zatím jedinou studií zkoumající efekt léčené a neléčené BAP na těhotenství a vývoj plodu je práce Bodéna et al. z roku 2012 (7). Studie zahrnovala 320 žen léčených psychofarmaky (stabilizátory nálady, antipsychotiky), 554 neléčených žen a kontrolní soubor 331 263 žen bez BAP. Autoři zaznamenali u obou skupin s BAP vyšší riziko předčasného porodu (kontrolované OR = 1,5; CI 95% = 1,01–2, 2 a OR = 1,5; CI 95% = 1,1–2,0). Mezi sledované známé rizikové faktory patřilo např. kouření v těhotenství a užívání návykových látek.

Jablensky et al. (2005) ve studii pozorující 1 301 těhotných žen s BAP a 1 831 kontrol jako jediní nenalezli zvýšené riziko předčasného porodu (OR = 0,8; 95% CI = 0,6–1,1) (8).

Souvislost mezi BAP v těhotenství a nízkou porodní váhou novorozence (< 2 500 g) zkoumaly tři z výše uvedených studií. Zvýšené riziko bylo nalezeno ve dvou z nich (4, 5). McCabe et al. (2007) popsali kontrolované OR u stabilizovaného psychiatrického onemocnění v těhotenství 1,2 (95% CI = 1,0–1,4) a OR u relapsu afektivní poruchy v těhotenství 2,2 (95% CI = 1,3–3,8); Lee a Lin (2012) nalezli kontrolované OR 1,7 (95% CI = 1,2–2,4). Ve třetí práci nebyla asociace mezi BAP v těhotenství a nízkou porodní váhou novorozence potvrzena (8).

Vyšší riziko narození hypotrofického dítěte (porodní váha nižší než 10. percentil) matce s BAP bylo prokázáno u dvou z pěti výše popisovaných výzkumů (4, 5). V práci McCabe et al. (2007) byla asociace signifikantní jen u skupiny s relapsem onemocnění (OR = 2,4; 95% CI = 1,3–4,2); Lee and Lin (2012) popsali OR 1,5 (95% CI = 1,1–1,9).

Mezi nejčastěji užívané stabilizátory nálady v léčbě BAP patří lithium a dále některá antiepileptika. V poslední době se také využívá náladu stabilizující efekt antipsychotik druhé generace (atypických).

Upozornění: Informace zde prezentované nejsou míněny jako náhrada za odborný úsudek ošetřujícího lékaře / lékařky. Doporučení ohledně těhotenství a kojení týkající se vaší konkrétní situace byste měli konzultovat se svým poskytovatelem zdravotní péče. Nezaručujeme ani nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací na této stránce.

Literatura:

  1. Merikangas KR, Jin R, He JP, et al. Prevalence and correla-tes of bipolar spectrum disorder in the world mental heal-th survey initiative. Arch Gen Psychiatry. 2011; 68(3): 241–251.
  2. Viguera AC, Whitfi eld T, Baldessarini RJ, et al. Risk of recu-rrence in woman with bipolar disorder during pregnancy: prospective study of mood stabilizer discontinuation. Am J Psychiatry. 2007; 164(12): 1817–1824
  3. Mota N, Cox BJ, Enns MW, et al. The relationship between mental disorders, quality of life, and pregnancy: findings from a nationally representative sample. J Affect Disord. 2008; 109(3): 300–304
  4. McCabe JH, Martinsson L, Lichtenstein P, et al. Adverse pregnancy outcomes in mothers with aff ective psychosis. Bipolar Disord. 2007; 9(3): 305–309
  5. Lee HC, Lin HC. Maternal bipolar disorder increased low birthweight and preterm births: a nationwide population-ba-sed study. J Aff ect Disord. 2010; 121(1–2): 100–105.
  6. Mei-Dan E, Ray JG, Vigod SN. Perinatal outcomes among women with bipolar disorder: a population-based cohort study. Am J Obstet Gynecol. 2015; 212(3): 367.e1–8.
  7. Bodén R, Lundgren M, Brandt L, et al. Risk s of adverse preg-nancy and birth outcomes in women treated or not treated with mood stabilisers for bipolar disorder: population based cohort study. BMJ. 2012; 8;345: e7085
  8. Jablensky AV, Morgan V, Zubrick SR, et al. Pregnancy, de-livery, and neonatal complications in a population cohort of women with schizophrenia and major aff ective disorde-rs. Am J Psychiatry. 2005; 162(1): 79–91.

Autoři:

MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
3. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

MUDr. Jan Hanka

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
3. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Mgr. et Bc. Anna Horáková

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Jazyková korektura:

Bc. Kristýna Hrdličková

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Nabízíme další témata, která by vás mohla zajímat. Kam dále pokračovat?